KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Zakres działania dyrektora

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, oraz wykonuje uprawnienia pracodawcy i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych w niej pracowników.

 1. Dyrektor odpowiada w szczególności za:
  1. realizację zadań statutowych Biblioteki i opracowanie strategii rozwoju Biblioteki,
  2. współpracę z władzami samorządowymi,
  3. gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem Biblioteki,
  4. politykę kadrową,
  5. warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż., oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  6. ochronę danych osobowych,
  7. udostępnianie informacji publicznej.

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność Biblioteki, w tym w szczególności za:

 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki:
   1. opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej oraz za sprawozdawczość w tym zakresie,
   2. podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w sieci,
   3. tworzenie, łączenie i likwidowanie komórek organizacyjnych Biblioteki oraz ustalanie ich organizacji wewnętrznej, z zastrzeżeniem kompetencji Organizatora w tym zakresie,
   4. wydawanie regulaminów i zarządzeń we wszystkich dziedzinach organizacji pracy, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania Biblioteki,
   5. zatwierdzanie planów inwestycyjnych,
   6. prawidłową organizację pracy w Bibliotece,
   7. imienne upoważnianie pracowników do wykonywania określonych zadań,
   8. powoływanie stałych komisji i ustalanie ich składu osobowego,
   9. kontroli,
   10. rozpatrywanie skarg na podległych pracowników,
   11. egzekwowanie od podległych pracowników obowiązku udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji,
   12. egzekwowanie od pracowników usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących m.in. przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów
   13. występowanie do Organizatora w sprawach dotyczących funkcjonowania Biblioteki,
   14. stosowanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń Organizatora,
   15. realizację zadań wynikających z innych aktów prawnych,
 2. W zakresie organizacji pracy i spraw pracowniczych:
  1. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie wobec nich innych uprawnień i obowiązków, jakie przysługują pracodawcy,
  2. wyróżnianie, nagradzanie lub karanie pracowników zgodnie z Kodeksem pracy, Regulaminem pracy, Regulaminem wynagradzania,
  3. podział etatów na poszczególne komórki organizacyjne,
  4. ustalanie zakresów obowiązków pracowników oraz trybu załatwiania spraw,
  5. udzielanie urlopów pracownikom, w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.
 3. W zakresie spraw finansowych:
  1. całość gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących realizacji wydatków budżetowych,
  2. zatwierdzanie planu finansowego i dokonywanie przesunięć środków finansowych przy współpracy z głównym księgowym,
  3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz zatwierdzanie planów i sprawozdań merytorycznych, określanie zasad, według których mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej, księgowej i sprawozdawczości finansowej,
  4. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania budżetem Biblioteki,
  5. należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,
  6. gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

 

Funkcję dyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim sprawuje mgr Renata Wojtczak.


 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się pod linkiem: https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=17&id=1032&x=131

Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Agnieszka Wojtaś
data: 13-07-2020
wytworzył: Agnieszka Wojtaś
data: 13-07-2020
data: 13-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-07-2020 - Edycja treści
 • 06-04-2016 - Edycja treści
 • 19-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 20-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1592